Informace

vznik: 07.10.2005
IČO: 27011496


Doporučený měřák rychlosti nejen pro členy Spolku PeLaSe

RYCHLOST.CZ - 
test připojení internetu, databáze internetového připojení, diskuzní 
fórum

Doporučené programy

Webový prohlížeč

E-mailový klient

Thunderbird: Pošta pod kontrolou.

Balík kancelářských programů

OO.o.cz

Jabber klient

Psi , jabber klient

Používáme

Komunikační server vnitřní sítě.
Server: jabber.pelase

Kontakt

Předseda
Lukáš Machek
machek.lukas@pelase.net

Technik
Miloš Machek
info@pelase.net
jabber: technik@jabber.pelase

ICQ:44124777
Mobil
+420608973527

Webmaster
Spolek PeLaSe
webmaster@pelase.net
Financování

PeLaSe, o.s. je nezisková organizace, jedinými zdroji financování jsou členské příspěvky, a sponzorské dary. Jedinou podporou státních institucí, kterou potřebujeme, je vstřícnost obcí při eventuelním umísťování přístupových bodů, routerů, poř. dalších zařízení do nemovitostí, patřících obcím. Výši členských příspěvků , v případě potřeby, navrhuje valné hromadě hlavní technik a to především s ohledem na potřeby komunitní sítě pelase.net. Konečné slovo má samozřejmě valná hromada která může a nebo nemusí s navrhovanou úpravou souhlasit.

Finanční prostředky jsou použity na nákup internetové konektivity, technického vybavení a prostředků sítě, režijní náklady a mzdy či odměny zaměstnancům nebo členům , jejihž činnost a časová náročnost ve prospěch sdružení výrazně převyšuje požadavky na běžného člena.

Poplatky

Vstupní poplatek člena do našeho sdružení je 3500,- Kč , členský příspěvek pak minimálně 290,- Kč/měs. Další finanční náklady, ani s připojením ke komunitní síti pelase.net, již na člena kladeny nejsou. Naše sdružení , jako jedno z mála , vlastní prostředky sítě až k počítači člena a člen je má v užívání po celou dobu svého členství.

Zkušební doba pro nového zájemce je 1 měsíc a na základě odůvodněné žádosti zájemce může být prodloužena až na 6 měsíců. Před ukončením zkušební doby zájemce zaplatí vstupní poplatek a stane se řádným členem. V případě že si členství rozmyslí a nebude mít zájem o vstup do sdružení, zaplatí za každý i započatý měsíc po který byl připojen k síti 300Kč a vrátí propůjčené zařízení. Předseda našeho sdružení může povolit novému členu vstupní poplatek uhradit ve splátkách. Všechny zájemce důrazně upozorňuji aby si v tomto období důkladně prostudovali veškeré dokumenty, především stanovy, a v případě nejasností se i zeptali. Zaplacený vstupní poplatek ani členský příspěvek se již nevrací. Nezaplacení vstupního poplatku do konce tohoto období je bráno jako dodatečný nezájem o vstup. Zájemce je odpojen od sítě, vrátí propůjčené technické vybavení a doplatí za dobu připojení. Tím se ukončí příprava ke členství. Členský příspěvek platí členové nejpozději do desátého dne v každém měsíci. déle než 15 dní.

Účet

Číslo účtu : 2500190436
Banka : Fio banka , kód 2010
Konstantní symbol : 4712
Variabilní symbol : přidělí technik , v případě sponzorského daru IČ dárce.

 
Spolek PeLaSe 2006. Všechna práva vyhrazena Spolek PeLaSe

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!